Danas nema proizvodnje povrca u svetu koji ne koristi bumbare za oplodnju useva, a sve je krenulo od istrazivanja Dr Roland De Jonghe, koja su dovela su do formiranja Biobest-a 1987 godine.

Prednosti su ocigledne i mnogobrojne, pocevsi od znacajnih usteda u radu, poboljsanja kvaliteta ploda i znacajnom povecanju prinosa povrca u zatvorenom prostoru.

Iz tog razloga Virginia d.o.o. uspostavila je saradnju sa vodecim svetskim proizvodjacem u cilju pospesivanja proizvodnje domacih povrtara.

Porucite Vasu kosnicu na vreme.

Uputstvo za postavljanje i primenu Biobest košnica (bumbari - B.terrestris)

 

Postoji mnoštvo prednosti korišcenja bumbara za oprašivanje u zašticenom prostoru. Pre svega, ušteda rada je ogromna i znacajno je poboljšanje kvaliteta ploda i povecanje prinosa.

1. Tipovi Biobest košnice bumbara na trzistu Srbije:

Na tržištu Srbije u primeni je više tipova košnica bumbara proizvodaca Biobest N.V.

Standardna košnica:

• 1 kraljica + 50 – 60 radilica;
• Trajnost košnice ( aktivnost bumbara ) minimum 6 – 8 nedelja;
• Površina pokrivanja 800-2500 m2.

Srednja košnica:

• 1 kraljica + više radilica nego u standarnoj košnici;
• Trajnost košnice ( aktivnost bumbara ) iznosi minimum 4 – 6 nedelja;
• Specijalno namenjena za vocnjake ili za useve sa kratkim periodom cvetanja;
• Površina pokrivanja 500-800 m2.

Mala košnica:

• Oko 50 radilica;
• Trajnost košnice 3 – 4 nedelje;
• Specijalno namenjena za male površine (nekoliko ari);
• Površina pokrivanja 150-400 m2.

AFL specijal košnica:

• 1 kraljica + 50 – 60 radilica;
• Trajnost košnice ( aktivnost bumbara ) minimum 6 – 8 nedelja;
• Površina pokrivanja 800-2500 m2;
• Košnica namenjena uslovima proizvodnje pri smanjenom osvetlenju ili u uslovima proizvodnje sa veštackim osvetlenjem.

Multi Hive košnica:

• 2-3 košnice po hektaru;
• Za primenu u vocnjacima.

2. Struktura standardne i srednje košnice:

1. Standardni otvor (ulaz – izlaz );
2. Otvor kroz koji bumbari mogu samo uci;
3. Plasticna košnica;
4. Kartonska kutija sa gornjim poklopcem koji se može otvoriti;
5. Fitilj koji apsorbuje Biogluc – mesto ishrane bumbara;
6. Nivo hrane u košnici vidljiv spolja;
7. Biogluc – zalihe hrane;
8. Košnica sa rojem;
9. Polistiren (karton) - izolacioni materijal izmedu plasticne kutije sa rojem i kartonske kutije.

 

 

 

3. Otvori za ulazak

Svaka košnica ima dva otvora i specijalno dizajnirana klizeca vratanca. Standardni otvor služi za neometan ulazak i izlazak bumbara, a specijalno formiran jednosmerni otvor dozvoljava ulazak bumbara u košnicu, ali ne i izlazak. Pod normalnim uslovima koristi se standardni otvor (slika levo), a ukoliko se ukaže potreba da košnica mora biti zatvorena i bumbari zakljucani unutar nje, aktivira se jednosmerni otvor (slika u sredini). Sat do sat i po vremena, nakon otvaranja košnice svi otvori moraju biti zatvoreni, u protivnom moguce je da pojedini bumbari pobegnu (slika desno).

Upozorenje:


Poželjno je da oba ulaza nikada ne budu skroz otvorena i zbog toga klizeca vrata nikada ne pomerati potpuno udesno.
Nakon upotrebe pesticida moguc je gubitak približno 5 % jedinki bumbara.

 

4. Uputstva kojih se treba pridržavati nakon dospeca košnice

Snabdevenost košnica dovoljnim kolicinama hrane – Biogluc rezultira maksimalnom efikasnošcu bumbara. U cilju izbegavanja prosipanja i gubitka hrane košnice su opremljene hermeticki zatvorenim kontejnerima Biogluc hraniva na šta Vas upozorava crvena traka preko otvora. Biogluc hranivo u košnicama nije odmah dostupno za ishranu bumbarima, pa je neophodno uraditi sledece postupke pre oslobadanja bumbara:

• Skinuti kartonski poklopac i pažljivo izvaditi plasticnu košnicu iz kartonske kutije, pri tome voditi racuna da se ne skine plasticni poklopac košnice. Kako bi se izbegli eventualni ubodi i oštecenje plasticne košnice, ne stavljati prste direktno na otvore ili palcevima pritiskati plasticni poklopac košnice.
• Ispod se nalazi zatvoreni Biogluc kontejner.
• Odviti i ukloniti poklopac sa Biogluc kontejnera.

• Ne pritiskati ili stezati fitilj preko koga bumbari konzumiraju Biogluc.
• Vratiti košnicu u kutiju tako da bude tesno priljubljena na Biogluc kontejner.
• Osigurati da kapilarni sistem na dnu plasticne košnice bude pravilno smešten na vrh fitilja i ostvari dobar kontakt sa njim.
• Staviti gornju kartonsku plocu na vrh i zatvoriti poklopac kartonske kutije.
• Skinuti karton sa indikatora kolicine Biogluc hraniva u košnici i sa otvora za ulaz i izlaz bumbara.

5. Uputstvo za upotrebu

5.a. Postavljanje košnica
• Uneti košnicu kada je dovoljan broj cvetova otvoren. Predvideti pravi momenat za unošenje košnice.
• Postaviti košnicu na ravno, horizontalno postolje na 1-1,5 m visine.
• Postaviti košnicu medu biljke, ne više od 3 m udaljenu od staze. Nikada ne postavljati košnicu u sredini reda. Ukoliko je red duži od 100 m, trebalo bi postaviti još jednu košnicu na kraju reda.
• Postarati se da ima dovoljno prostora ispred otvora za ulaz u košnicu kako bi let bumbara bio neometan.
• Za smeštanje košnica preporucuju se police.
• Preporucuje se pojedinacno postavljanje košnica po celom plasteniku, jer ukoliko je više košnica jedna pored druge moguce je da bumbari ulete u pogrešnu. Stoga košnice naizmenicno postavljati u suprotnim pravcima, jednu okrenutu jugu, drugu ka severu itd. Ako su košnice na klupi, preporucuje se postavljanje novih košnica na kraju reda što bliže stazi. Ukoliko su košnice na policama, jedna iznad druge, preporuka je da se postavi nova košnica ispod predhodne. Kada novi bumbari ulete u stare košnice, nove košnice ce imati kracu trajnost, pošto roj u njima nece biti snabdeven dovoljnom kolicinom hrane - polenom .
Ne stavljati više od 6-8 košnica jednu pored druge.
• Držati košnicu zašticenu od direktne sunceve svetlosti postavljanjem bele stiroporske ploce preko nje ili postavljanjem košnice u senku useva. U suprotnom, sa povecanjem temperature bumbari ostaju unutar košnice da bi povecali ventilaciju i snizili temperaturu. Bumbari su najaktivniji na temperaturama ispod 30°C.
• Obratiti pažnju na izvore CO2, pošto visoke koncentracije ovog gasa nepovoljno uticu na bumbare. Ne stavljati košnice iznad CO2 otvora.
• Otvoriti košnicu najranije pola do sat vremena nakon njenog postavljanja u usev. Tokom vrelih dana, ne otvarati košnicu sve do veceri ili sledeceg jutra. Neposredno nakon postavljanja košnice u plastenik bumbari su uznemireni i potrebno im je da se umire, u suprotnom, letece dezorijentisano u potrazi za izlazom iz plastenika.
Da bi otvorili košnicu potrebno je pomeriti klizeca vratanca ulevo kako bi samo standardni otvor (ulaz – izlaz) bio otvoren.
• Uobicajeno je za bumbare da zapocinju proces oprašivanja kroz 1 ili 2 dana nakon unošenja košnice, ponekad potpunu aktivnost ne dostignu ni za 5 dana, zbog potrebnog perioda adaptacije na novu lokaciju.
Ne pomerati košnicu, ukoliko to nije neophodno. Ako su košnice postavljene jedna na drugu bez pomocnih polica nemoguce je uklanjanje starih košnica, koje se nalaze na dnu, bez pomeranja aktivnih košnica.

5.b. Period oprašivanja
• Redovno proveravati košnicu.
Potrebno je obratiti pažnju na nivo Biogluc hraniva (vidljivo spolja), što je posebno znacajno, jer on predstavlja izvor neophodne energije. Tokom intezivne aktivnosti konzumacija Biogluc hraniva je povecana, stoga je nivo Biogluc-a u košnici posredni pokazatelj inteziteta aktivnosti bumbara.
Obratiti pažnju na aktivnost bumbara i intezitet oprašivanja. Kako bi dobili što preciznije podatke o nivou oprašivanja potrebno je redovno proveravati tragove hranjenja bumbara (markere) na cvetovima (nasumice izabranim) i to celom dužinom reda. Ukoliko se tragovi hranjenja - markeri slabo vide, važno je ustanoviti razloge. Ako je potrebno, gornji, kartonski poklopac košnice moguce je otvoriti i videti u kakvom je stanju kolonija. Tokom dana oko 80 % jedinki bumbara lete unutar plastenika, pa se ne nalaze u košnici.
• Ukloniti košnice starije od 12 nedelja, pošto iste nemaju dovoljnu efikasnost. Trajnost košnica (aktivnost bumbara) naznacena je na kutiji. Držanje starih košnica unutar plastenika nimalo nije preporucljivo, jer se na taj nacin samo privlace drugi insekti, poput osa, mrava i drugih bumbara. Uklanjanjem starih košnica izbegavaju se problemi i sa leptirima, grinjama i gljivama, što sve doprinosi boljoj zdravstvenoj ispravnosti useva.
• Obratiti pažnju na uputstva za upotrebu sredstava za zaštitu bilja. Upotreba neodgovarajucih pesticida može prouzrokovati znacajne štete, pa cak i uginuce citave kolonije.
Iz tog razloga, prilikom korišcenja hemijskih sredstava najbolje je da se košnice zatvore ili uklone na nekoliko dana u zavisnosti od dužine rezidualnog delovanja pesticida (videti listu propratnih efekata pesticida na bumbare i druge korisne organizme).
Nakon privremenog uklanjanja košnica, vratiti ih na indenticno mesto gde su ranije bile smeštene, kako bi se izbegla dezorijentacija bumbara. Košnice ne smeju biti uklonjene duže od 3 dana, pošto cvetanje paradajza traje oko 3 dana. Ukoliko je neophodno da košnice budu odstranjene iz zatvorenog prostora duže od navedenog perioda preporucuje se upotreba elektricnih zujalica za oprašivanje.

6. Potreban broj košnica u razlicitim usevima

Paradajz:

Mala kosnica - 150 - 400 m2

Srednja kosnica 500-800 m2

Velika kosnica 800-2500 m2

U praksi je potrebno najpre proveriti markere da bi se odredio momenat i broj košnica koje se naknadno unose.
Tokom leta potrebno je više košnica, nego zimi, pošto biljke leti mnogo brže rastu i imaju više cvetova.
U usevu paradajza sa krupnijim plodovima potreban je manji broj košnica nego kod hibrida paradajza sa sitnijim (okruglim) plodovima.
Imati u vidu da hibridi chery paradajza imaju znacajno više cvetova u odnosu na ostale tipove paradajza, pa je broj neophodnih košnica 2-3 puta veci.

Plavi paradajz:
Broj potrebnih košnica bumbara, u usevu plavog paradajza, slican je broju košnica kod paradajza sa sitnijim plodovima. Tragove ishrane bumbara na plavom paradajzu teško je ustanoviti, stoga, da bi se utvrdio intezitet oprašivanja, neophodno je posaditi nekoliko biljaka paradajza koje bi služile kao pokazatelj.

Slatka paprika:
Kod cvetova slatkih paprika zastupljeno je samooprašivanje. Medutim, u zavisnosti od hibrida paprike i spoljašnjih uslova oprašivanje putem bumbara, ponekad, je veoma poželjano, pogotovo u kasnu zimu ili rano s proleca, kada je položaj prašnika takav da onemogucava samooprašivanje. Dokazano je da u ovakvim nepovoljnim uslovima, upotreba bumbara rezultira postizanjem viših prinosa, krupnijih plodova i pojavom smanjenja broja deformisanih plodova.
1 košnica na 3000-5000m2.

Dinja i krastavac (nepartenokarpni - zametanje sa oplodnjom):
Navedene biljke imaju muške i ženske cvetove. Muški cvetovi proizvode polen, a ženski nektar. U cilju podsticanja bumbara da posecuju ženske cvetove, u košnicama je potrebno zatvoriti pristup izvoru hrane (Biogluc). Kod vecine hibrida dinja i krastavca cvetovi se zatvaraju u popodnvnim casovima, te se u to vreme preporucuje zatvaranje bumbara u košnice, kako ne bi napustili plastenik u potrazi za hranom. Preporucuje se prepodnevna aktivnost bumbara.
1 košnica na 1000m2 .

Jagoda:
Bumbari, kao i pcele, slecu na osnovu cveta jagode i zahvaljujuci krupnijem telu odjednom vrše oprašivanje svih prašnika. Za razliku od bumbara, sitnije pcele ne mogu ovo izvesti, što prouzrokuje pojavu deformisanih plodova.
1 košnica na 1000m2 .

Borovnica:
Cvetovi razlicitih hibrida borovnice cesto nisu dovoljno atraktivni za pcele, tako da one nisu uvek optimalni izbor oprašivaca ovog voca, za razliku od bumbara koji obezbeduju dobru oplodnju i visoke prinose.
1 košnica na 500-1000m2

Za uspešno oprašivanje voca, kao što je jabuka, kruška i višnja potrebno je 2-4 košnice po hektaru. Neophodna je zaštita košnica od kiše, vetra i direktne sunceve svetlosti smeštanjem u zašticeni prostor ili pokrivanjem.

7. Dodavanje novih košnica

Broj košnica koji treba dodati odreduje se na osnovu broja markera. Kada se primeti smanjen broj markera potrebno je dodati nove košnice u cilju povecavanja aktivnosti bumbara u oprašivanju cvetova.


Efikasnost košnica – aktivnost bumbara se može prikazati pomocu kriva u obliku zvona. Trajnost standardne košnice iznosi minimum 6 – 8 nedelja pod normalnim uslovima. Nove košnice moraju biti unete pre nego što stare potpuno izgube sposobnost oprašivanja. Ako se nove košnice dodaju prekasno nastaje period slabijeg oprašivanja.

8. Kako bumbari oprašuju?

 

Kako bi se roj razvijao i hranila kraljica radilice moraju da skupljaju polen, koji služi kao izvor proteina. Bumbari drže cvet paradajza svojim nožicama i vilicom, pri cemu treperenjem krila prouzrokuju fine vibracije. To nazivamo oprašivanje zujanjem. Polen pada na njihove grudi i skuplja se u korbikulama (korpicama) njihovih zadnjih nogu.

 

9. Provera nivoa oprašivanja (paradajz)

Nakon sletanja na cvet paradajza bumbari ostavljaju markere, tragove ishrane na prašnicima cveta. Pracenjem ovih markera može se pratiti oprašivanje.
Markere pratiti na tek zatvorenim cvetovima, jer je moguce da tek otvorene cvetove bumbari još nisu posetili.
Zimi i u rano prolece cvetovi ostaju duže otvoreni, nego leti ili u uslovima visokih temperatura. Ipak, pratiti markere i na otvorenim cvetovima u ovim periodima godine.

Postoji 5 znakova koji odreduju nivo oprašivanja:
1) Vrlo tamni do skoro crni markeri – visoka pa cak i prekomerna aktivnost bumbara; moguca oštecenja na tucku cveta;
2) Braonkasti markeri – odlicno oprašivanje (oplodnja);
3) Slabo vidljivi markeri – dobra oplodnja;
4) Nisu markirani svi cvetovi – slaba oplodnja;
5) Nema vidljivih markera.

Markeri su slabije vidljivi za vreme toplijih dana i pri manjoj vlažnosti, nego u uslovima hladnijeg i vlažnijeg vremena.

10. Faktori koji uticu na oplodnju

Kvalitet košnica
Loši uslovi transporta ili nepravilno i dugotrajno skladištenje košnica negativno utice na roj, što pruzrokuje slabiju aktivnost bumbara. Upravo iz tog razloga Biobest košnice isporucuje avionskim transportom u rokove isporuke do 48 casova. Takva poslovna politika dovela je do toga da su Biobestove košnice znatno aktivnije od drugih na tržištu.

Pozicija košnica
Opisano u poglavlju 5.

Broj košnica i dodavanje novih
Opisano u poglavljima 6 i 7.

Nedostatak polena
Proveriti da li cvetovi sadrže polen. Bumbari nece sletati na cvetove koji ne sadrže polen. U tom slucaju ni rucno oprašivanje nece biti od koristi. Ukoliko je potrebno, dodati polen u košnicu da bi se sprecilo slabljenje kolonije bumbara i to po jednu kafenu kašicicu na svaka 2 – 3 dana.
Ukoliko, i pored dovoljne kolicine kvalitetnog polena, izostaje aktivnost, utvrditi moguce razloge ove pojave.

Prevelika kolicina polena
Ukoliko je dodata prevelika kolicina polena bumbari nece izletati van košnice.

Nedostatak Biogluca
Generalno, bumbari u košnici imaju dovoljnu kolicinu Biogluca za ceo život. Potrošnja Biogluca bice povecana ukoliko se kolonija razvija izuzetno dobro ili u uslovima toplijih klimata. Ukoliko je neophodno posuda sa Bioglucom lako se može zameniti. Nakon dospeca košnice proveriti da posuda sa Bioglucom nije slucajno otvarana.

Korovi unutar plastenika
Postoji mogucnost da cvet korova koji se može pojaviti u zatvorenom prostoru bude privlacniji za bumbare u odnosu na gajenu kulturu.

Korovi ili druge privlacne biljne vrste u okruženju plastenika
Cvet korova i voca takode privlaci bumbare. U popodnevnim casovima kada temperatura unutar plastenika poraste postoji mogucnost da bumbari napuste plastenik. Ukoliko je primeceno da veliki broj bumbara napušta plastenik, košnicu popodne zatvarati. Ako se ovim problem ne reši, košnicu držati zatvorenu naredna dva dana, kako bi bumbari, jednostavno zaboravili na ukusniju hranu van plastenika. Alternativno rešenje je postavljanje mreže preko otvora za ventilaciju.

Razlicite kulture ili hibridi u plasteniku
Uocena je pojava da pojedini usevi i/ili hibridi imaju vecu atraktivnost za bumbare nego drugi. Stoga, ukoliko se u plasteniku nadu dve razlicite kulture, poput paradajza i paprike, to se može negativno odraziti na oplodnju. Potrebno je izbegavati mešanje kultura u plasteniku.

Kvalitet cvetova

Kvalitetnan i atraktivan cvet ima sledece osobine:
• Jarko žute je boje i lako se otvara;
• Krunicni listici su 1,5 puta duži od cašicnih;
• Stubic ( deo tucka) je kraci od prašnika;

Osobine deformisanih cvetova:

1.

• Krunicni listici su jednake dužine ili neznatno duži od cašicnih;
• Cvetovi ostaju mali i neotvaraju se lako.

2.

• Krunicni listici su više od 1,5 puta duži od cašicnih;
• Cvetovi su bledo žute boje.

Bez obzira na broj košnica u plasteniku, markeri (tragovi ishrane) se nece dobro videti, ako su cvetovi lošeg kvaliteta.

Idealni klimatski uslovi za dobar kvalitet cveta i polena:
Temperatura: 17-25°C, RVV: 60-80%
Na temperaturama iznad 35°C smanjuje se fertilnost polena (klijavost polenovih zrna).
Ukoliko je temperatura 5-9 dana pre i 1-3 dana posle cvetanja preko 40°C klijavost polena je izrazito smanjena.
Na temperaturama ispod 14°C klijavost polena je neznatna. Ispod 7°C nema klijanja polena.
Pri niskoj RVV tucak slabije prihvata polenova zrna.
Ukoliko je RVV previsok polen se zgrušava i teško rastura sa prašnika. Bumbari ce, takode, imati problema pri skupljanju polena.
Loša hranljiva svojstva cvetova doprinosi njegovom slabijem kvalitetu. Previše azota i nedostatak bora uzrokuju loš kvalitet polena.

Temperatura
Temperatura ne utice samo na kvalitet polena i cveta, vec i na ponašanje bumbara. Pri visokim temperaturama u plasteniku bumbari ostaju u košnici kako bi povecali cirkulaciju vazduha unutar nje. Zimi, na vrlo niskim temperaturama, bumbari koji napuste plastenik uginjavaju.

Primena pesticida
Primena pojedinih pesticida, kao i njihovo rezidualno delovanje, može biti pogubno za bumbare.

Pre unošenje košnice u plastenik proveriti da li u biljkama i dalje postoje rezidualni ostaci primenjenih pesticida.
Aktivne materije pojedinih pesticida zadržavaju se na plastenickoj konstrukciji i pri visokom temperaturama se aktiviraju i negativno uticu na bumbare.
Postoje tri kategorije pesticida:
A. bezopasni za bumbare;
B. toksicni za bumbare, ali kratke karence, ukloniti košnicu pre tretiranja i vratiti je nazad nakon isteka karence.
C. opasni za bumbare, potrebno je sacekati nekoliko nedelja pre unošenja košnice.
Pesticidi kategorije B i C nepovoljni su za bumbare, mogu izazvati uginjavanje roja ili delovati repelentno (npr. Cineb). U pojedinim slucajevima nema vidljivih oštecenje neposredno nakon tretiranja, ali posle nekoliko dana ili nedelja aktivnost bumbara opada.

Napomena: procitati listu nepoželjnih dejstava pesticida ili kontaktirati strucno lice. Aktuelnu listu preparata mozete naci na sajtu www.biobest.be

Upotreba hormona
Hormoni i inhibitori rasta ometaju proizvodnju polena. U pojedinim slucajevima nepoželjno dejstvo hormona može se manifestovati na cvetovima viših spratova.

CO2
Ugljen-dioksid ima omamljujuce dejstvo na bumbare ukoliko odjednom njegova koncentracija prede 2000 ppm. Stoga, ne postavljati košnicu u blizini CO2 otvora.

UV zracenje
Za orijentaciju bumbarima je neophodna UV svetlost, te stoga nedostatak istog prouzrokuje slabiju oplodnju.
Nedostatak UV svetlosti pojavljuje se:
• tokom kratkih, tmurnih, zimskih dana; od novembra do februara potreban je veci broj košnica (do tri puta više) u plastenicima sa grejanjem (u severnijim krajevima).
• prilikom primene fotoselektivnih folija; folije sa UV filterima ne propuštaju UV svetlost.

Prekomerna aktivnost bumbara
Da bi se izbegla moguca oštecenja tucka preporucuje se zatvaranje košnice na 2-3 dana. Time se omogucuje blagovremeno zatvaranje cvetova, kako bi se izbeglo eventualno oštecenje usled preterane aktivnosti bumbara.

Preopterecenost biljaka
Izbegavati preopterecenost biljaka. Previše plodova na nižim spratovima povlaci hranu iz viših delova biljke i ometa normalno zametanje plodova.

Fiziologija biljaka
Svi poremecaji u fiziologiji biljaka (hormonski poremecaj, preteran vegetativni porast, poremecaj u ishrani itd) mogu uticati na ishod oplodnje.

Napomena: Ukoliko se nakon provere svih mogucih uzroka, problemi i dalje javljaju kontaktirati strucno lice.

11. Ubodi

Generalno, bumbari su miroljubivi insekti. Napadaju, ukoliko su u opasnosti ili ako je košnica necim uznemirena. Nakon uboda ispuštaju otrov. Samo radilice i kraljica mogu ubosti. Za razliku od pcela, bumbari imaju žaoku bez bodlji, što znaci da bumbari nece uginuti nakon uboda i da mogu ubosti nekoliko puta.
Kod vecine ljudi ubod bumbara izaziva lokalne otoke, crvenilo i bol. Otrov koji ispuštaju bumbari, kao i pcele i ose, sadrži odredene supstance koje izazivaju direktne efekte na koži. Ponekad su otoci veoma veliki. Normalno je da ovakve reakcije traju nekoliko sati, ali u nekim slucajevima mogu trajati i duže, cak i nekoliko dana. Na otekline se može stavljati led. Vecina krema nece biti ni od kakve koristi, dok ce lekovi protiv alergije pomoci (npr. Claritin). Ubodi u usnoj duplji ili grlu mogu biti veoma opasni zbog moguceg gušenja.
Otrov koji ispuštaju bumbari sadrži supstance koje mogu izazvati alergijske reakcije. U vecini slucajeva reakcija ce se javiti, u vidu alergije, kao rezultat ponovljenih uboda. Pojava alergijske reakcije na otrov bumbara cesto se manifestuje, ali ne i uvek, lokalnom reakcijom koja postaje sve intenzivnija. U retkim slucajevima javljaju se reakcije na koži, poput svraba i otoka koje se šire od lica prema vratu. Takode se može javiti stezanje u grudima sa otežanim disanjem. Sniženje krvnog pritiska, nesvestica, pa cak i šok mogu nastupiti u težim slucajevima.
Veoma je bitno sacuvati pribranost kada se pojavi alergijska reakcija. Panika ce samo pogoršati reakciju. Obavezno se obratiti doktoru, radi primanja injekcija atropina, antihistamina i kortikosteroida. Adrenalinske injekcije se koriste u slucajevima otežanog disanja. Ukoliko se jave sniženje krvnog pritiska, nesvestica i šok obavezna je hospitalizacija.
Kao što je vec navedeno alergijske reakcije mogu se pogoršati. Ljudi koji znaju da su alergicni na ubod pcela i bumbara moraju obavezno izbegavati kontakt sa ovim insektima i nositi sa sobom atropin serum.


Napomena: Listu preparata – pesticida i nacin upotrebe dobija svaki kupac Biobest košnice bumbara.

Biobest košnice:

• Neverovatno efikasna organizacija transporta;
• Poboljšana aktivnost bumbara;
• Strucno pracenje proizvodaca;
• Vaša sigurnost jer radite sa proverenim partnerom...

I mnoge druge prednosti cine Vaš izbor kosnice vrlo jednostavnim.


Virginia d.o.o.