Ekstraktor zemljišnog rastvora - uputstvo za upotrebu

Priprema ekstraktora za upotrebu

1. Pripremiti rastvor za sterilizaciju i kvašenje ekstraktora tako što u 200 ml vode dodamo 20 ml 3% - nog rastvora Na hipohlorita (varikina – izbeljivac);
2. Napuniti špric spremljenim rastvorom (oko 10 ml), otvoriti ventil na cevi ekstraktora i u ekstraktor sipati (ušpricati) rastvor. Sacekati sve dok rastvor ne procuri kroz keramicki vrh;
3. Ostatak rastvora, koji nije istekao kroz keramicki vrh, špricom izvuci iz ekstraktora.

Ovako sterilisan i pripremljen ekstraktor spreman je za postavljanje u zemljište.

Pažnja! Ne dodirivati keramicki vrh rukama tokom sterilizacije. Ne upotrebljavati ekstraktor odmah nakon sterilizacije.

Odabir prave lokacije (mesta) za postavljanje ekstraktora

Odabrati mesto postavljanja ekstraktora reprezentativno za celu površinu (kultura, biljka, tip zemljišta, starost useva...).

Sistem kap po kap: Ekstraktor se postavlja na razlicitoj udaljenosti od kapaljke i stabla u zavisnosti od tipa zemljišta, pa tako na peskovitom zemljištu ta udaljenost iznosi 5 cm, na srednje teškom zemljištu 10 cm, a na teškom 15 cm.

Sistem rasprskivaca: Ekstraktor postaviti unutar dometa rasprskivaca. Nikako ne postavljati na samu ivicu.

Ekstraktor ubosti u zemljište u zonu korena po završenom navodnjavanju.

Postavljanje ekstraktora u zemlju

Po završenom navodnjavanju, klececi na zemlji, pažljivo, okretanjem, ubadati ekstraktor u zemljište. Voditi racuna da se ekstraktor ne nagne ni na jednu stranu, kako se ne bi polomio keramicki vrh. Nakon postavljanja na željenu dubinu, nagrnuti i pritisnuti zemlju oko ekstraktora, da bismo sprecili slivanje vode niz zidove ekstraktora i dopiranje iste do keramickog vrha. Ukoliko ne možemo ekstraktor postaviti na željenu dubinu, izvuci ga okretanjem (vrtenjem oko sopstvene ose), napraviti rupu uz pomoc cekica i cevi istog promera kao što je ekstraktor, te zatim u tu rupu postaviti ekstraktor.


Rad sa ekstraktorom

Redosled operacija je kako sledi:

1. Završiti fertigaciju (Navodnjavanje i prihranu);

2. Tokom navodnjavanja uhvatiti celokupnu kolicinu rastvora ispod jedne kapaljke. Ovaj rastvor služi za kontrolu dodate hrane;

3. Po prestanku navodnjavanja sacekati (vremenski period zavisi od tipa zemljišta), a zatim napraviti vakuum. Minimum potrebnog vremena koje treba cekati, za razlicita zemljišta iznosi:

peskovito zemljište ili supstrat – 30 minuta;
srednje teško zemljište – 1-2 sata;
teško zemljšte – 3 sata.

Utvrdeni vremenski interval mora uvek biti isti. Nikad ne upotrebljavati ekstraktor pre nego što voda za navodnjavanje dopre do keramickog vrha, zato što ne može doci do uvlacenja hranljivog rastvora sve dok je vrh suv. Ovo se lako može utvrditi pomocu tenziometra. Ekstraktor ne upotrebljavati odmah nakon što voda za navodnjavanje dopre do željene dubine, pošto ce izvuceni uzorak rastvora u suštini biti voda upotrebljena za navodnjavanje, a ne uzorak zemljišnog vodenog rastvora.

Pravljenje vakuuma

1. Kada ekstraktor nije u upotrebi, ventil na ekstraktoru mora biti otvoren. Spojite špric na otvoreni ventil na ekstraktoru;
2. Jednom rukom pridržavajte, a drugom povucite špric sve do kraja (60 ml);
3. Držeci špric cvrsto u tom položaju, drugom rukom zatvorite ventil na ekstraktoru. Time ste napravili Vakuum u ekstraktoru;
4. Odvojite špric od ventila.

Pažnja. Nikada ne povlacite špric više od jedan put, jer u suprotnom možete oštetiti ekstraktor. Takode, ukoliko je stvoren preveliki vakuum, rezultati testa mogu biti netacni usled anaerobnih procesa koji se odvijaju u uredaju.

Izvlacenje zemljišnog rastvora

1. Sacekajte da ekstraktor u sebe uvuce dovoljnu kolicinu rastvora. Vreme cekanja zavisi od tipa zemljišta, pa u supstratima i peskovitim zemljištima treba sacekati 30 min, lakim zemljištima – 1 sat, srednjim zemljištima – 4 sata i teškim zemljištima – 12 sati.
2. Izvucite zemljišni rastvor:
a. Otvorite ventil na ekstraktoru;
b. Spojite špric na ventil i špricom izvucite rastvor iz ekstraktora;
c. Po prestanku izlaska tecnosti iz ekstraktora odvojte špric i ekstraktor.

Zapamtite: Po završetku ekstrakcije, ventil mora biti otvoren.

Održavanje uredaja

Keramicki vrh treba sterilisati od gljivica svaka dva meseca. Sterilizacija se vrši bez pomeranja ekstraktora. Napunite špric rastvorom kako je vec opisano (nekih 10 ml), otvorite ventil i ušpricajte u ekstraktor. Ostavite u ekstraktoru nekih 10 sekundi, a zatim izvucite rastvor napolje.

Po završenoj sterilizaciji nemojte odmah vršiti ekstrakciju, vec sacekajte neko vreme.